Smarta elnät

Överallt i världen sker nu en förändring av de befintliga elnäten. En del av elproduktionen som förut främst har bestått av bl.a. kärn-, olje- och kolkraft har nu mer och mer ersatts av vind- och solenergi. Elproduktionen i världen går därför från att vara förhållandevis stabil till att bli mer intermittent och oförutsägbar. Men även fortsättningsvis måste det vara balans i elnäten mellan produktion och konsumtion, varje timme.

Den pågående utbyggnaden av förnybar elproduktion som sol- och vindkraft i Sverige kommer att medföra nya utmaningar och ny problematik för elnätet. Vid en viss gräns installerad vindkraft kommer det att behövas nyinvesteringar. Det är för att bl.a. transformatorer, kablar och övrig utrustning ska vara rätt dimensionerade för att klara den ökande elproduktionen och större effekter som nyanslutningar medför. Det är också för att nätbolagen måste uppfylla och klara de krav på spänningens egenskaper som gäller för eldistribution enligt SS-EN 50160[1]. Här måste nu elbranschen försöka att hitta nya sätt och lösningar på hur man i framtiden ska ha rätt balans av produktion och konsumtion i elnäten. Elleveranserna måste fortsättningsvis även vara av hög kvalitet och med lika stor leveranssäkerhet som nu. 

Det finns en acceptansgräns i alla nät som anger hur många nya energikällor eller laster som kan anslutas till det befintliga nätet. Acceptansgränsen bestäms till stor del av överbelastningar samt under- och överspänningar hos kunder. Under de senaste åren har det byggts många nya vindkraftverk och vindkraftparker i de olika lokala elnäten. Om man vill öka acceptansgränsen i det lokala nätet för att kunna ansluta  mycket vindkraft  kan installering av energilager kan vara ett alternativ.  

Energilagring

Lagring av energi i olika typer av lagringsmedia kan i framtiden bli ett viktigt hjälpmedel för elproducenter, elhandlare och nätägare med flera. Energilager kan bland annat hjälpa till att agera buffert mellan elproduktion och konsumtion och på så sätt balansera och stabilisera elnäten. Erfarenheter från andra länder har även visat att energilager kan komma att behövas för att man ska kunna behålla eller förbättra leveranssäkerhet av el i vissa områden. Exempel på sådana områden är där det sker större installationer av förnybar elproduktion i elnäten.

I genomförda projekt har det dokumenterats att energilagring fungerar i praktiken. Genom tester har man visa att energilager kan flytta energi över tiden. Och att man har laddat el från nätet vid låg belastning och laddat ur el på nätet vid hög belastning.