Varför behöver vi en hållbar utveckling?

Jordens resurser är begränsade samtidigt som många människor strävar efter en högre materiell standard. Vi förstör naturen, djur och människor genom utsläpp av växthusdrivande gaser som orsakar klimatförändringar. Det sprids kemikalier som förorenar land och vatten och som är hormonstörande och giftiga för mänskligheten. Vi skövlar markområden genom att skogar huggs ner, vi bryter fossila metaller och mineraler och förorenar vatten. Detta sker på grund av  ekonomiska syften, för att överleva, okunskap, traditioner men också för att många inte har något intresse för miljöfrågor.  Ett varmare klimat bidrar till fler och värre  orkaner, översvämningar och bränder som i sin tur bidrar till torka och naturkatastrofer i olika delar av världen

Det stora  problemet vi har idag är att vi slösar på jordens resurser och behöver minska på allt avfall vi ”producerar”. Om de flesta produkter kunde återanvändas eller materialen återvinnas skulle vi exempelvis kunna minska på:

 • Brytning av fossila bränslen, mineraler, metaller osv.
 • Nedhuggning av skogar (jordens lunga).
 • Utsläppen (om inte lika mycket material bränns upp) av växthusgaser och föroreningar.
 • Nedskräpning av hav och land.
 • Energiförbrukningen, det går åt mer energi vid framställning av en ny produkt än vid återvinning av den samma.

Just vårt stora behov av energi är ett av de problem som samhället nu står inför. Olja, kol, naturgas och uran är alla fossila bränslen som bara finns i en begränsad mängd i jorden. Visst, exempelvis oljan återbildas med tiden, men det sker inte i samma takt som vi förbrukar den. Utvinning och brytning av de fossila bränslena orsakar lokala problem i form av förstörda grundvattentäkter och sår i landskapen.  Sedan exempelvis vid förbränning av bränslen som olja och kol sker stora utsläpp av koldioxid, vilket lagras i atmosfären och påskyndar växthuseffekten.  För kärnavfall finns ingen slutförvaring än osv.

För att få exempelvis en mer hållbar omställning av elproduktionen måste  vi därför satsa på mer förnybar och miljövänlig elproduktion. Med vind-, sol- och vågkraft minska vi den globala klimatpåverkan.

Hållbar utveckling

Jordens resurser är begränsade så för att uppnå hållbarhet  måste man i alla avseende ta hänsyn till de ekonomiska, miljömässiga och de sociala frågorna. Hållbar utveckling består enligt Brundtlandkommissionen av:

Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.

Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Källa:  www.okakademi.se

De fyra systemvillkoren

I ett hållbart samhälle:

 1. Utsätts inte naturen för systematisk ökning av ämnen som utvinns ur berggrunden (t ex fossil kol och tungmetaller)
  För att gå mot en hållbar utveckling måste vi systematiskt ersätta vissa mineraler som är sällsynta i naturen med sådana som det finns rikligt av, använda alla gruvframställda material effektivt och systematiskt minska vårt beroende av fossila bränslen.
 2. Utsätts inte naturen för systematisk ökning av koncentrationen av ämnen som produceras i samhället ( t ex NOx, hormonstörande ämnen)
  För att gå mot en hållbar utveckling måste vi systematiskt ersätta vissa svårnedbrytbara och onaturliga ämnen (syntetiska) med de som normalt förekommer rikligt eller bryts ned lättare i naturen. Vi måste också effektivt använda alla ämnen som produceras av samhället och släppa ut dem i en takt som inte överbelastar naturens balanserande förmåga.
 3. Utsätts inte naturen för systematisk utarmning av den fysiska basen för jordens naturliga kretslopp och biologiska mångfald. (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske)
  För att gå mot en hållbar utveckling får vi endast använda resurser från välbalanserade ekosystem. Vi måste systematiskt använda både resurser och mark på ett produktivt och effektivt sätt, och iaktta försiktighet i alla typer av ändringar i naturen, t.ex. förändrad markanvändning.
 4. Hindras inte människor att  möta sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt)
  Vill vi leva i ett samhälle som utvecklas efter hållbarhetsprinciper måste vi tillsammans ta ett ansvar. Vi måste tillsammans se till att skapa och stödja åtgärder och strategier som raserar de hinder som undergräver människors förmåga att tillgodose sina grundläggande mänskliga behov. Dessa kan exempelvis vara osäkra arbetsförhållanden, löner som det inte går att leva på, slösaktig/orättvis resursförbrukning, politiskt och ekonomiskt maktmissbruk inklusive social påverkan.

 Källa:  www.okakademi.se