Optimerad Energi

Det finns bland annat nya krav från Energimarknadsinspektionens (Ei) i nästa nätreglering för 2016 - 2019 samtidigt som det finns en ökad trend av förnyelsebar generering och nya laster i lokalnäten, vilket sammantaget leder till ett allt större beho av information beträffande elnätets kvalitet, effektförbrukning och energiflöden. Förstudien syftar därför till att identifiera nyckeltal som både kunder och elbranschen kan använda kopplat till exempelvis kraven i den nya nätregleringen.

Projektet, bestående av Metrum Sweden AB, Embriq AS, Falbygdens Energi AB samt Mälarenergi Elnät AB har tillsammans utarbetat underlag för att implementera energianalyser i olika mätsystem. Resultatet kan ligga till grund för därefter kommande utvecklingsprojekt av leverantörsoberoende energi- och effektanalyssystem. Mätvärden från både elkvalitets- och debiteringsmätningssystemet ger en unik helhetsbild av hur effektflödet ser ut i olika delar av elnätet. Det inbegriper både lokalt producerad el samt belastningar i olika punkter.

Pia Borg från Scio-Tech har varit projektledare för projektet.

Test och utvärdering av energilager

Falbygdens Energi AB har under de senaste åren bedrivit forskning i anslutning till sitt energilager (litium-jon batterier) som finns placerat i Falköping. Projektets mål har bland annat varit att testa och utvärdera det befintliga energilagrets prestanda. Resultatet från de genomförda testerna av energilagrets grundläggande funktioner finns att läsa i en rapport publicerad av Elforsk som också har finansierat projektet. Projektledning Pia Borg.

 

Affärsmodeller Energihub

Förstudien har genomförts av Falbygdens Energi och ingår i ett projekt som delvis har finansierats av Energimyndigheten.

 

Syftet med förstudien har varit att undersöka och utvärdera nya affärsmodeller för energihuben, solceller och energilagret. Där energilagren har varit placerat i direkt anslutning till elabonnentens anläggning. Målet har varit att hitta den affärsmodell som knyter samman de olika nyttorna med produkten, där alla partner leverantör/kund/elbolag är vinnare. Där ett delmål var att identifiera och kvantifiera de olika nyttorna som finns med produkten för elbolag, konsument och miljön. Projektledning Pia Borg. 

Energilager anslutet till Vindkraft

Förstudien har genomförts av Falbygdens Energi AB/Göteborg Energi AB och den har finansierats delvis av Elforsk.

Energilager har egenskaper och tillämpningsområden som kan möjliggöra ytterligare vindkraftsutbyggnad i de lokala elnäten. Den här förstudien tittar främst på energilager och dess funktion från en nätägares perspektiv och rapporten är tänkt att användas som en instruktion vid en eventuell upphandling av ett energilager anslutet till intermitent produktion. För projektet studerades ett verkligt nät inom Falbygdens Energis område genom mätningar och simuleringar. Resultatet finns publiserat i en rapport utgiven av Elforsk. Projektledning Pia Borg.

 

 

Energilager Marknadsgatan

Projekt har genomförts av Falbygdens Energi AB/Göteborg Energi AB. Energimyndigheten finansierade delvis projektet.

I projektet har ett energilager installerats i Falköping. Energilagret består av batterier har en lagringskapacitet av 75 kWh. Det har även genomförts tester med elbilar och kundträffar för att få aktiva kunder att delta. Projektet har visat att energilager kan effektutjämna i elnätet och att lagring av energi fungerar i praktiken. Projektledning Pia Borg.